Ασφάλιση Κατοικίδιου μέσα από ασφάλεια αυτοκινήτου με μόνο 4€/ ετησίως

“So Easy It Feels Like Magic”

Ασφαλίστε τον πιο πιστό σας φίλο με τη νέα κάλυψη ασφάλισης κατοικίδιων, η οποία συνδυάζεται με ασφαλιστήριο κατοικίας και ασφαλιστήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταβάλλοντας αποζημίωση το ανώτατο όριο έως €2.000 (€600 για απώλεια ζωής).

Η εταιρεία με την κάλυψη αυτή θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικίδιου ζώου συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης, σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:

  • Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν θανάτου ή τραυματισμού του κατοικίδιου ζώου συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης.
  • Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου ζώου. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση ανήκει σε νομικό πρόσωπο, το καλυπτόμενο κατοικίδιο θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ή των νόμιμων εκπροσώπων, των συζύγων τους και των προστατευόμενων τέκνων τους.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή επιχείρηση, η οποία καλύπτεται από το αντίστοιχο ασφαλιστήριο, εκείνη δε τη στιγμή το κατοικίδιο βρίσκεται εντός της καλυπτόμενης κατοικίας ή επιχείρησης και η ζημία αυτή του προξένησε τραυματισμό ή θάνατο, τότε καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο.
  • Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για σωματικές βλάβες περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των €2.000 και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων.
  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε €600, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικίδιου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται, συνολικά και για τα δύο, το ανώτερο έως €2.000.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρεία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρεία.

Ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του πυρασφαλιστηρίου της εταιρείας μας.

Ασφάλιση Κατοικίδιου μέσα από ασφάλεια αυτοκινήτου με μόνο 4€/ ετησίως

4.00

Billing details

Additional information

Your order

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal 0.00
Order Total 0.00
  • Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.